Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Milí návštěvníci stránek www.martizena.cz, nakupující, klienti, odběratelé inspiračních a informačních newsletterů, všichni, kteří mi svěřujete své osobní údaje, seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a také s právy, které v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) máte.

 

Kdo údaje spravuje?

Provozovatelem webových stránek www.martizena.cz a osobou, která vaše osobní údaje spravuje, je Martina Slabá, IČO 152 75 531 se sídlem Štichova 23, 149 00 Praha. Kdykoli mě můžete kontaktovat mailem na adrese mandaly@martizena.cz

 

Provozovatelem eshopu, správcem eshopu a dat z eshopu na stránkách www.martizena.cz je Martina Slabá se sídlem Štichova 23, 149 00 Praha. Po zákonem stanovenou dobu uchováváme Vámi poskytnuté fakturační údaje z důvodu plnění smlouvy jako doklad pro účetnictví, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro evidenci příjmů a archivaci účetních dokladů.

 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří jsou v souladu s GDPR. Jedná se o platformu Estranky.cz provozovanou společností Websitemaster a. s. IČO 27610128, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

 

Prohlášení

 

Prohlašuji, že veškeré zpracovávané osobní údaje považuji za přísně důvěrné a nakládám s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby, kterými jsou vaše osobní údaje používány a chráněny. Při zpracování údajů používám technická a bezpečnostní opatření tak, abych chránila vaše osobní údaje proti ztrátě, zničení, nechtěné manipulaci i zásahu nepovolaných osob. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou.

 

Vaše osobní údaje spravuji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou dále vymezeny.

 

Rozsah osobních údajů a účel

Zpracováváme pouze údaje, které nám sami svěříte.

 

V případě zákazníka eshopu:

Jedná se o údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, vystavení zákonem daných dokumentů a řešení případných reklamací

Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu, při nákupu na firmu také IČO a DIČ.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.

 

V případě zasílání inspiračního a nabídkového newsletteru:

Abychom vám mohli zasílat inspirační články, aktuální program a nabídky, zpracováváme vaše jméno, příjemní a emailovou adresu, pokud se k odběru novinek zaregistrujete na www.martizena.cz při objednání zboží z eshopu.

V případě samostatné registrace prostřednictvím registračního formuláře na www.martizena.cz, která není spojená s nákupem v eshopu, zpracováváme pouze vaši mailovou adresu.

V případě registrace prostřednictvím papírového registračního formuláře na akci, kde se osobně setkáváme, zpracováváme Vaše jméno a mailovou adresu.

Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas (projevený zájem), který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře na www.martizena.cz, který můžete kdykoli odvolat, nebo projevený zájem na přednášce, semináři, festivalu nebo při jiné příležitosti, kdy vyplníte jméno a emailovou adresu do papírového registračního formuláře. I tento souhlas můžete kdykoli odvolat níže uvedeným způsobem.

 

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoli uplatnit.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás zpracovávám osobní údaje, máte právo ode mě získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. Ve lhůtě do 30 dní od zadání dotazu doložím, zda vůbec a  jaké vaše osobní údaje zpracovávám a co je účelem tohoto zpracování.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás zpracovávám nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů narušuji ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po mně požadovat vysvětlení.
  • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Budu však ráda, když budete nejprve o tomto podezření informovat mne, abych mohla záležitost prověřit a případné pochybení napravit.
  • Právo na výmaz: v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud si to budete přát, vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému, záloh i ze systému všech dílčích zpracovatelů. V tomto případě mě prosím kontaktujte mailem na mandaly@martizena.cz nebo písemně na korespondenčí adrese. Výmaz zajistím do 30 dnů od doručení emailu s vaší žádostí o výmaz. O provedení výmazu vás budu informovat emailem. V některých případech jsem však vázána zákonnou povinností (například mám povinnost evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem). V tomto případě vymažu všechny osobní údaje, které nejsem povinna uchovávat podle jiných zákonů.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abych Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudu vaší žádosti moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů. V případě, že neprokáži, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončím bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na mě obracejte prostřednictvím e-mailu mandaly@martizena.cz nebo písemně na korespondenční adresu Martina Slabá, Štichova 23, 149 00 Praha 4.

Vyhrazuji si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud vám připadá, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však ráda, když budete nejprve o tomto podezření informovat mne, abych mohla záležitost prověřit a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Inspirativní emaily a emaily s informacemi o nových produktech a službách vám zasílám na základě vašeho oprávněného zájmu (jste-li můj klient nebo zákazník). Pokud mým klientem (zákazníkem) ještě nejste, tyto emaily vám posílám na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete odběr mých emailů ukončit tak, že odešlete odpověď a do předmětu vašeho emailu napíšete slovo nezasílat.

 

Toto znění je účinné od 25. 5. 2018